Ασετυλίνη

Acetylene is a highly flammable gas. An acetylene/oxygen flame have a temperature over 3000°C. Acetylene is conventionally produced through a reaction between calcium carbide and water.

 


Η Μεταλλεμπορική Α.Ε.Β.Ε. είναι εξουσιοδοτημένη αντιπρόσωπος της Linde Hellas στον νομό Αχαΐας.