Διοξείδιο του Άνθρακα

Carbon dioxide (CO2), is a part of the life cycle in the nature. The gas is exhaled by humans and animals, and used by plants, that in return release oxygen. Carbon dioxide is produced from by-products from processes such as combustion, fermentation or oxidation of a carbon compound. The "raw gas" must be purifed in several stages to the quality required.


Η Μεταλλεμπορική Α.Ε.Β.Ε. είναι εξουσιοδοτημένη αντιπρόσωπος της Linde Hellas στον νομό Αχαΐας.