Ήλιον

Helium is the second lightest element and the one with the lowest boiling point, -268,9°C. Helium is recovered most cost-effectively from natural gas. Long-term contracts guarantee access to sources in the USA, Europe and North Africa.


Η Μεταλλεμπορική Α.Ε.Β.Ε. είναι εξουσιοδοτημένη αντιπρόσωπος της Linde Hellas στον νομό Αχαΐας.